دسته: فرهنگی و هنری > فرهنگ عمومی

چالش لبخند برای مقابله با کرونا

ای پسته‌ی تو خنده زده بر حدیث قند / مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند (حافظ) در فضای مجازی