دسته: عکس > عکس-فارس

دیدن رنج بیمار عادی شدنی نیست/کمبود پرستار فشار را مضاعف کرده است

ورزشکار پرستار یا پرستار ورزشکار، تفاوتی نمی‌کند؛ مهم اینست که کنار هم قرار گرفتن این 2 ویژگی، مهارت، تخصص و